Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

 

1. Bevezető

Stopshopbox Kft. (székhely: 1078 Budapest, Marek József utca 5. fszt. 
3, adószám: 29265088-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-385147 képviselője: Füleki László) a www.stopshopbox.hu weblap üzemeltetője, a továbbiakban StopShopBox, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A StopShopBox tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

 

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

 

A StopShopBox az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2016. évi  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az adatkezelőhöz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.


Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Stopshopbox Kft.
Postacím: 1078 Budapest, Marek József utca 5. fszt. 3.
Telefon: +36203186088
E-mail: info@stopshopbox.com

 

2. Fogalom meghatározások

A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi:

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval


3. WWW.STOPSHOPBOX.HU weboldal látogatóinak adatainak kezelése


3.1. Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

A StopShopBox látogatóinak a weboldal használatához nem szükséges személyes adataik megadása. A weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést.


A látogatottsági adatok mérése, valamint statisztikai adatok gyűjtése Google Analytics segítségével történik, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a weboldal üzemeltetőjének. A weboldal html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, internethez kapcsolodó eszközök) képesek gyűjteni. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A StopShopBox a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik, adatot nem továbbít!

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.3.3. Egyéb adatfeldogozó

Név:  Shopify International Limited, Intertrust Ireland
Székhely: Írország, Dublin 4, D04 XN32 Haddington Road, Victoria Buildings 2nd Floor 1-2
Tevékenysége: weboldal üzemeltetés
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.shopify.com/legal/privacy

 

3.4. Adatkezelés időtartama nem korlátozott

 

3.5. Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez a StopShopBox illetékes szerződéses partnerein kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett.

 

3.6. Egyéb lehetőségek


A weboldal a StopShopBox-tól független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.

 

4. WWW.STOPSHOPBOX.HU weboldal cookie kezelése


4.1. Cookie-kal kapcsolatos általános tudnivalók

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. Ezek kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Rendben" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

 

A StopShopBox a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A StopShopBox felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a StopShopBox-tól.

 

4.2. Adatkezelés célja és kezelt adatok köre 

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése. Adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.


4.3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.


4.4. Egyéb adatfeldogozó 

Név: Webshop Marketing Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tevékenysége: Online marketing szolgáltatás
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.optimonk.hu/privacy_policy 

Név: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Tevékenysége: Hírlevél szolgáltatás
Elérhetőségük: dpo@mailchimp.com
Adatkezelési tájékozatójuk: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Név: Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Tevékenysége: Közösségi média hirdetések
Adatkezelési tájékozatójuk:https://www.facebook.com/privacy/explanation


4.5. Adatkezelés időtartama

A munkamenet lezárultáig érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

5. Webáruház fiók regisztráció, vásárlás, megrendelés teljesítése

 

5.1. Adatkezelés célja

A StopShopBox webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 

5.3. A kezelt személyes adatok típusa

Rendelésszám, név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím.

 

5.4. Egyéb adatfeldogozók

Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Tevékenysége: E-számla kiállítás
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Tevékenysége: SimplePay bankkártyás fizetés
Adatkezelés: Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait csak és kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft. kezeli. A fizetések a Simple saját fizetési oldalán történnek.
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Név: Webshippy Magyarország Kft.
Székhely: 2151 Fót, 0221/12.
Tevékenysége: Csomagjaink összeállítása és továbbítása, utánvétkezelés
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://webshippy.com/adatkezelesi-nyilatkozat

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2
Tevékenysége: Csomag logisztika
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenysége: Csomag logisztika
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

5.5. Adatkezelés időtartama

A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. 

 

6. Online és direkt marketing, hírlevél küldés és egyéb elektronikus reklám célú adatkezelés 

Abban az esetben, ha az érintett a www.stopshopbox.hu weboldalon a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy a webáruház által szervezett nyereményjátékokra történő regisztrációja során a külön checkbox beikszelésével hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy az alábbiakban meghatározott adatai marketing és piackutatási célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing (marketing), elektronikus marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint. A StopShopBox hírlevelére a weboldalon, felugró pop-up ablakokban és a StopShopBox facebook oldalán lehet regisztrálni. A StopShopBox a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a www.stopshopbox.hu weboldalon. 

Ha a webáruházi vásárlás során a felhasználónk kosarában marad egy vagy több termék és a vásárlási folyamat során megadja email címét, de nem fejezi be vásárlását, tájékoztató levélként megkapja a befejezetlen vásárlására vonatkozó emlékeztetőnket. Megadott adatai az automatikus levél elküldése után további feldolgozásra nem kerülnek, hírlevélre nem iratkoztatjuk. 

6.1. Adatkezelés célja és kezelt adatok köre


A vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, a StopShopBox és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direkt marketing, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése elektronikus úton és piackutatás. Adatok típusa: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, érdeklődési körök, vásárlási szokások, és a fentiekből levont következtetések.

 

6.2. Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

6.3. Egyéb adatfeldogozók 

Név: Webshop Marketing Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tevékenysége: Online marketing szolgáltatás
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.optimonk.hu/privacy_policy

Név: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Tevékenysége: Hírlevél szolgáltatás
Elérhetőségük: dpo@mailchimp.com
Adatkezelési tájékozatójuk: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Név: Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Tevékenysége: Közösségi média hirdetések
Adatkezelési tájékozatójuk:https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

6.4. Adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 36 hónap.

 

6.5. Hozzájárulás visszavonása

Az érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok azaz a direkt marketing, hírlevél küldés és piackutatás tekintetében indoklás nélkül együttesen adja meg, illetőleg vonja vissza. Az Érintett e jogát a info@stopshopbox.com e-mail címre küldött üzenettel vagy hírlevél esetén az üzenet alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb útján (azonnali hatállyal), vagy a 1078 Budapest, Marek József utca 5. fsz/3 postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja.

A hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az StopShopBox adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának webáruházzal való közlését követő legkésőbb 15. napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik. 


7. Jogorvoslati lehetőségek


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését aljelzett módon.

Az érintett kérelmére a StopShopBox, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a StopShopBox költségtérítést állapít meg.

A StopShopBox a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A StopShopBox – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A StopShopBox az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A StopShopBox az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 8. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása  

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik. Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság a termékek kiszállítását végző szállító cégek (Magyar Posta, GLS, Webshippy) részére továbbítsa.

Ezen szolgáltatók adatkezelési körülményeiről a szolgáltatóknál tudnak bővebben tájékozódni.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

9 . Módosítások

Adatvédelmi irányelveink időről időre módosulnak. A jelen Adatvédelmi Irányelvben biztosított jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. Az Adatvédelmi Irányelvek módosításait közzétesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások jelentősek, akkor bővebb tájékoztatást is adunk.

hatályos: 2020. július 30-tól 

Az oldal tetejére