Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Információ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.stopshopbox.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkekre érvényesek.

A webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a StopShopBox nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A StopShopBox semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. 

 1. A szerződő partner adatai 

Név: StopShopBox Kft.
Székhely: 1078 Budapest, Marek József utca 5. fszt. 3.
Adószám: 29265088-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-385147
Számlaszám: 10403394-50526988-65681005

 1. A szerződés létrejötte

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen befejezheti a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Rendelés véglegesítés” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintva választhatja ki a szállítási módot. Későbbi vásárláshoz elmentheti adatait, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Szállítási adatok megadása” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, így a „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintani. Miután kiválasztotta, illetve kiegyenlítette a megrendelését A „Rendelés megtekintése” fül alatt megjelenik egy összegző képernyő. Itt megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás befejezése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a StopShopBox részére.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Vásárlás befejezése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a StopShopBox a Vásárló ajánlatát elfogadta.

Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a StopShopBox a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló részére. A StopShopBox által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A StopShopBox által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte 

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a StopShopBox visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a StopShopBox megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a StopShopBox-hoz. Ajánlatának/megrendelésének StopShopBox-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. 

A StopShopBox a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat StopShopBox általi elfogadásáról szóló, a StopShopBox által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

 A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az StopShopBox-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül belül jeleznie kell a StopShopBox felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a StopShopBox akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a StopShopBox tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a StopShopBox részére az email-címét, a StopShopBox – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

 1. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a StopShopBox rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  14 (tizennégy) naptári napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a StopShopBox részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a StopShopBox-nak.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a StopShopBox részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a StopShopBox 4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a StopShopBox részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék StopShopBox címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A StopShopBox-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül StopShopBox visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a StopShopBox által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A StopShopBox jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a StopShopBox a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a StopShopBox az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a StopShopBox elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a StopShopBox által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló a következő megbízott nevére és címére szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t:

StopShopBox.hu
Stopshopbox Kft.
1078 Budapest, Marek József utca 5. fszt 3.
+36 20 3186088

6. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a StopShopBox. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a StopShopBox Önt erről tájékoztatni. A saját raktáron levő termékeket délig beérkezett megrendelések esetén, aznap átadjuk a futárszolgálatnak. A maximum szállítási határidő 30 nap.

7. Szállítási költségek

A StopShopBox webáruháznál futárszolgálattól függően, különböző díjszabású szállítást lehet igénybe venni. Az aktuális árak a megrendelési folyamat során láthatók. További információkért kattints a Szállítási feltételekhez. A Szállítási feltételek az Általános Szerződési Feltétek elválaszthatatlan része.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a webáruháznak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az Ön figyelmét.

8. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel. Amennyiben a szerződés létrejött a webáruház és a vásárló között az Általános Szerződési Feltételek szerint, úgy a megvásárolt árut a vásárlónak ki kell fizetnie. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra:
Stopshopbox Kft.
K&H
10403394-50526988-65681005

Kérjük adja meg rendelési számát is a közlemény rovatban!

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. Kapcsolatfelvétel

E-mailben az info@stopshopbox.com címen vagy sürgős esetben telefonon 9:00-17:00 között a következő telefonszámon: +36 20 3186088

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a StopShopBox tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 9. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a StopShopBox webáruház és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a StopShopBox-al folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig: 9:00 - 15:00, péntek: 9:00 – 13:00
Telefon/Fax: (+36-1) 488 21 31
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím:
Budapesti Békéltető Testület
1253 Budapest, Pf.:10 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

11. Adatvédelem 

Adatvédelmi előírásainkat itt találja

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A StopShopBox jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. 

A StopShopBox fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.07.30.

Az oldal tetejére